From 25 October to 27 October 2017 the 2nd Czechoslovak Environmental Conference “ENVIRO 2017” took place  in Hotel SOREA MÁJ located in Jánská dolina in Slovakia.

The conference was prepared by the company Ekos Plus, s.r.o.E-expert, spol. s r.o.

The conference was held under the auspices of the Ministry of the Environment of the Czech Republic and Ministry of the Environment of the Slovak Republic

The program was divided into workshop and 4 blocks:

 • WORKSHOP: Public status in EIA and IPPC processes
 • BLOCK 1: Waste
 • BLOCK 2: Air quality in urban settlements
 • BLOCK 3: Adaptation to climate change
 • BLOCK 4: BREF/BAT

Lectures presented at the conference:

 1. Katarína Hobzová, DG Environment, Európska komisia – Právna úprava postavenia verejnosti v predpisoch EK, príklady právnych úprav procesov EIA a IPPC z iných krajín
 2. Daniela Medžová, Radovan Katrlík, sekcie legislatívy a práva MŽP SR – EIA, postavenie verejnosti a ako ďalej…
 3. Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP – IPPC, postavenie verejnosti a ako ďalej…
 4. Imrich Vozár, Via Iuris – Verejnosť a jej význam pri rozhodovaní o životnom prostredí
 5. Katarína Pavličková, vedúca Katedry krajinnej ekológie, PRIF UK – Praktické uplatňovanie práv verejnosti v procesoch EIA
 6. Barbora Herberková, MŽP ČR – Novela stavebního zákona ve vazbě k integrované prevenci
 7. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR – Zákon o odpadoch v kontexte obehovej ekonomiky a ďalšie smerovanie odpadovej legislatívy
 8. Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP ČR – Legislativa odpadového hospodářství v České republice – aktuální stav
 9. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR – Financovanie projektov v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom OP ŽP, OP KŽP a Environmentálneho fondu
 10. Michal Horník, INISOFT s.r.o. – Čo prichádza s elektronickou evidenciou podľa skúseností z ČR
 11. Jan Kolář, CENIA, česká informační agentura životního prostředí – Přezkumy integrovaných po zveřejnění závěrů o nejlepších dostupných technikách
 12. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR – Aktuálne zmeny v právnej úprave v ochrane ovzdušia
 13. Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava – Historie monitorování ovzduší v Ostravě
 14. Magdalena Burešová, vedoucí oddělení kvality ovzduší, MŽP ČR – Aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší
 15. Natália Broošová, odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR – Revízia EÚ ETS pre 4. obchodovateľné obdobie
 16. Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava a.s. – CO2 – Praktické zkušenosti velkého průmyslového podniku
 17. Tereza Líbová, odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. města Prahy – Adaptační strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu
 18. Tereza Myšková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí – Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu
 19. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR – Integrovaná prevencia – Určovanie odchýlnych hodnôt z požiadaviek BAT – metodika a skúsenosti v SR
 20. Cyril Burda, SIŽP – Proces revízie dokumentov BREF z pohľadu malého členského štátu
 21. Elena Bodíková, člen TWG pre revíziu BREF WT – Referenčný dokument BREF Waste Treatment a závery o najlepších dostupných technikách