Ve dnech 22. – 23. 9. 2016 se uskutečnil 1. ročník československé environmentální konference „ENVIRO 2016“ v příjemném prostředí Horského hotelu Sepetná na Ostravici.

Konferenci připravily společnosti E-expert, spol. s r.o. a Ekos Plus, s.r.o.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky a s finanční podporou Moravskoslezského kraje a CENIA.

Záštitu nad konferencí převzali:

 • Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky
 • Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Program konference byl rozdělen do 4 bloků:

 1. Odpady
 2. Ovzduší
 3. Integrovaná prevence
 4. BREF/BAT

Účast více než 90 odborníků byla důkazem, že zvolená témata byla velmi aktuální a přinesla velmi otevřenou diskusi, postřehů a námětů na další ročníky.

Přednášky, které byly na konferenci prezentovány:

 1. Marián Strýček, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR – Návrh revízie smernice o odpadoch – waste package – obehová ekonomika a politika EK v oblasti OH
 2. Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP ČR – Nový zákon o odpadech v ČR
 3. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR – Praktické skúsenosti z uplatňovania nového zákona o odpadoch v SR
 4. Jan Prášek, Jan Kolář, CENIA, česká informační agentura životního prostředí – Zařízení v režimu IPPC v Moravskoslezském kraji
 5. Ivan Holoubek, RECETOX, Masarykova univerzita – Nebezpečné chemické látky v prostředí
 6. Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava – Identifikace původců znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji
 7. Marek Bruštík, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Implementace nejlepších dostupných technik (BAT) do integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji
 8. Peter Šimurka, Hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP – Praktické skúsenosti z uplatňovania požiadaviek BREF pri povoľovaní priemyslených prevádzok
  v SR
 9. Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava a.s. – Implementace závěrů BAT do IP v ArcelorMittal Ostrava
 10. Jan Slavík, ředitel odboru IPPC, MŽP ČR – Revize dokumentů BREF – rámcový pohled
 11. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR – Určovanie odchýlnych limitov od požiadaviek BREF/BAT – metodika a skúsenosti z uplatňovania v SR
 12. Radomír Štěrba, vedoucí oddělení ochrany ovzduší, ČIŽP Ostrava – Praktické zkušenosti z kontrol provozovatelů
 13. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR – Zákon o ochraně ovzduší a lokální topeniště
 14. Vladimír Ivanka, PCLA – Revízia dokumentu BREF pre výrobu cementu a vápna – praktické skúsenosti prevádzkovateľa z prípravy na uplatňovanie BAT
 15. Alžbeta Patúšová, hlavný radca – inšpektor, SIŽP IZP Žilina, Odbor IPK – Uplatnenie Vykonávacieho rozhodnutia Komisie z 26.3.2013 č. C(2013) 1728, ktorým sa ustanovujú závery o BAT pre výrobu cementu a vápna v prevádzkach Považská cementáreň, a.s. Ladce, CEMMAC, a.s. Horné Srnie a Dolvap, s.r.o. Varín